Posts

Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie.
Thomas Alva Edison

Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
Thomas Alva Edison

Posts

Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Thomas Alva Edison

"Sukces to suma niewielkich starań powtarzanych bezwytchnienia."

~ Robert Collier

Porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób lepiej przemyślany.
- Henry Ford

Bardziej niż cokolwiek innego - przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.
- Henry Ford

Paulo Coelho
Przyznaj fiszkę
Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu.

Paulo Coelho
Przyznaj fiszkę
Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho
Przyznaj fiszkę
Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.

Jan Twardowski
Przyznaj fiszkę
Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy.

"Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, za­wiedli się i nie chcą już nikogo
kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samot­ność jest straszna, bo człowiek
uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie." ~ J. Twardowski

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.
- autor nieznany

Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.
- autor nieznany

If you want to be rich, learn not only to make money, but and. - author unknown
Translated

Gdyby bohaterowie mieli czas do namysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa.
- Peter Ustinov

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Stephen King » Stukostrachy
Przyznaj fiszkę
Cza­sem człowiek sądzi, że uj­rzał już dno stud­ni ludzkiej głupo­ty, ale spo­tyka ko­goś, dzięki ko­mu do­wiaduję się, że ta stud­nia nie ma jed­nak dna.

Henry Ford
Chciwość pieniędzy jest największą przeszkodą w otrzymywaniu ich.

Jan Paweł II
Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.