Photos
Posts

Det kan tyda på at dei yngste barna, og særleg dei yngste gutane, ikkje er modne for å klara det skulen krev - sitja stille lenge, leika lite, bli målte og testa og vurderte, og forventa å kunna gi seg sjølv smilefjes, strekfjes eller surt fjes, alt etter kor godt dei sjølv meiner å ha oppfylt vekas mange læringsmål:

It may be tyda that the youngest children, and especially dei youngest boys, are not mature to klara that school demand - sitja quiet long, leika small, be measured and testa and rated, and expected to be able to provide even emoticons, strekfjes or Sour face, all after choir good dei even meiner to have fulfilled vekas many læringsmål:
Translated
Aftenbladet meiner: Gi dei yngste ein kvardag dei har aksler til å bera
aftenbladet.no

Så kan man spørre seg: er det så farlig? Ja, det er faktisk ganske farlig. For det første er disse skjemaene med på å dytte barn inn i kategorier som passer i et skjema. Men de færreste mennesker passer i skjemaer. Dermed vil skjemaene være med på å danne et nærmest karikert bilde av barna:

Then you can ask: is it that dangerous? Yeah, it's actually pretty dangerous. First of all, these forms are about to push children into categories that fit in a form. But most people fit in forms. Thus, the forms will be on to form a closest karikert picture of the children:
Translated
Byråden og hennes stab har svært mangelfull kunnskap om barn og barns utvikling.
dagsavisen.no
Posts

Det kan bli vanskelig å skape den kreative, innovative og selvstendige arbeidskraften næringslivet etterspør der målstyring preger både prosess og resultat. Mens trenden i næringslivet går mot selvstendige medarbeidere med frihet under ansvar, er trenden i skolen motsatt.

Det PISA 2015 syner oss er at Kunnskapsløftet har vore ein fiasko, eit dyrt eksperiment som ikkje kan visa til målbar læringseffekt, ikkje eingong i satsingsfaga:

What Pisa 2015 visions us is that kunnskapsløftet has been a failure, an expensive experiment that cannot visa to measurable læringseffekt, not eingong in satsingsfaga:
Translated
Det PISA 2015 syner oss er at Kunnskapsløftet har vore ein fiasko, eit dyrt eksperiment som ikkje kan visa til målbar læringseffekt, ikkje eingong i satsingsfaga.
utdanningsnytt.no

"Dei tusen delmål (nei, eg trur ikkje eg overdriv) må også lukast ut. Det same må alle skjema der eleven heilt ned til førsteklassingen skal evaluera seg sjølv. Dei er lammande for einkvar hjerne."

KOMMENTAR: Nå prøver nokon å ta ting ut av skulen. La dei få gjera det. La dei for all del få lov til å gjera det.
aftenbladet.no

Alle læringsmålene og hastigheten barn forventes å tilegne seg kunnskap på i dag, kan umulig skape motivasjon og læringslyst. En evaluering av seksårsreformen kan være muligheten til å løfte leken inn igjen i skolen, og til å endelig ta de yngste barna i skolen på alvor. Det er vi i voksenverdenen forpliktet til, for barns rett til medvirkning er gjort gjeldende som lov her i landet. På tide å begynne praktiseringa av loven også.

All Læringsmålene and speed children are expected to acquire knowledge on today, can impossible create motivation and læringslyst. An Evaluation of seksårsreformen may be the opportunity to lift the game back into school, and to finally take the youngest children in school seriously. It is we in adulthood committed to, for children's right to complicity is made applicable as law in this country. Time to start praktiseringa of the law too.
Translated
Alle som har møtt eller snakket med mer enn ett barn, vet at barn er forskjellige. Alle som er foreldre til mer enn ett barn, vet at barna deres er forskjellige.
dagsavisen.no

Skoledirektør Astrid Søgnen får politisk refs fordi hun, i strid med skolebyrådens vilje, bruker 1,6 millioner kroner på konsulent- og revisorkjempen Ernst & Young (EY) i arbeidet mot vold og bråk i videregående skoler:

Skoledirektør Astrid Søgnen gets political reprimand because she, in violation of skolebyrådens will, spends $ 1,6 million on consultant-and Revisorkjempen Ernst & Young (ey) in the work of violence and noise in high schools:
Translated
Oslos mektige skoledirektør Astrid Søgnen får politisk refs fordi hun i strid med skolebyrådens vilje bruker konsulent- og revisorkjempen Ernst & Young (EY) i arbeidet mot vold og bråk i videregående skoler.
vg.no

Han mistet troen på seg selv i første klasse.
Hele tiden ble han vurdert: Lapper med hva han var god til de forskjellige ukene – og hva han måtte øve mer på – ble sendt med hjem og måtte gjennomgås med foreldrene.

Jeg har en gutt på snart 7 år som gledet seg til å starte på skolen. Han gledet seg til lekser og til å bli kjent med nye barn og voksne.
barnehage.no

Det er kun tre plasser på pallen. De fleste av oss vinner ikke gullmedaljen. Skolearenaen er blitt et olympisk mesterskap i prestasjon. For noen elever er prestasjonsfokuset et hinder for læring.

There are only three seats on the podium. Most of us don't win the gold medal. Skolearenaen has become an Olympic Championship in achievement. For some students, prestasjonsfokuset is an obstacle to learning.
Translated
Det er kun tre plasser på pallen. De fleste av oss vinner ikke gullmedaljen. Skolearenaen er blitt et olympisk mesterskap i prestasjon. For noen elever er prestasjonsfokuset et hinder for læring.
psykologforeningen.no

Vurderingspraksis for en 2. klasse i Oslo:
Når timen/dagen er ferdig, går læreren rundt og gir vurdering. Læreren legger en, to eller tre fingre oppå hodet til elevene.

Er det noen som vet om dette er en vanlig praksis og evt. hvor denne vurderingsformen kommer fra?

...

(Foreldrene er oppgitte, men sliter med å komme noen vei i sine klager. Det virker ikke som om ledelsen synes dette er et problem).

See More

Vi må gå fra å måle ting til å skape mening i ting. Vi trenger ikke flinkere barn. Vi trenger gladere barn.

We have to go from measuring things to make sense in things. We don't need better kids. We need happier children.
Translated
Barna våre må lære seg å håndtere livets utfordringer. I et samfunn der prestasjon, tidspress og sosiale medier rår, klarer ikke skolen å møte barna på en god nok måte. Og det er her det må en omveltning til, for våre barns skyld.
nrk.no

Utdanningsdirektoratet har over flere år anbefalt skoler å bruke negative symboler (eks surt fjes, tommelen ned) til elevenes egenvurderinger. Nå har de endelig snudd og skriver at " Vurdering er et sterkt virkemiddel som kan få uheldige følger dersom det brukes feil. Det er helt avgjørende at praksisen rundt egenvurdering ikke går på bekostning av elevenes ve og vel.

Hvordan skolene og lærerne praktiserer egenvurdering, varierer. Her har de stor handlefrihet. Det vi nok alle er enige om, er at vi ikke kan ha en praksis som bidrar til å ødelegge barns selvfølelse."

De færreste lærere ønsker å sette sure fjes på elevenes arbeider. Er det egentlig noe bedre å be elevene gjøre det selv? To psykiatere og nå senest Steffen Handal i Utdanningsforbundet, har…
udirbloggen.no

Viktig innlegg om mål- og resultatstyring i barnehagen og tidlig innsats:

"Som om barnehagane er stasjonar for programmering av barn. Som om målet på ein lykkeleg barndom er kor godt ein gjer det på nasjonale testar i lesing, skriving og rekning."

KOMMENTAR: Norske forskarar står i kø for å finna ut korleis barnehagebarn skal bli flinkare på skulen. Det verkar ikkje akkurat sjølvstendig.
aftenbladet.no

Norske leger er bekymret for at testkulturen og prestasjonspress i skolen gjør barn syke. Det er grunn til å være på vakt i barnehagen også, for stresset kryper stadig nedover i opplæringssystemet.

Norwegian doctors are concerned that testkulturen and perform in school make children sick. There's reason to be on duty in kindergarten, too, because the stress keeps crawling down in opplæringssystemet.
Translated
Norske leger er bekymret for at testkulturen og prestasjonspress i skolen gjør barn syke. Det er grunn til å være på vakt i barnehagen også, for stresset kryper stadig nedover i opplæringssystemet.
utdanningsnytt.no

Oslo-skolen i hele landet?
Dessverre mener de nye regjeringspartiene at testresultatene angår oss alle.

Beklagelig nok er det ett område der de tre nye regjeringspartiene ser ut til å stå i lykkelig omfavnelse på samme knaus, forent i planen om å «kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå».

Dessverre mener de nye regjeringspartiene at testresultatene angår oss alle.
dagbladet.no

Det som nå introduseres i tidlig barnehage og skole, med konsentrasjonskrevende aktiviteter i ulike former, fratar barna erfaringer de kun får gjennom fri, fysisk utelek sammen med andre barn.

– Dette kan føre til at du får en utvikling av nervesystemet som ikke er i harmoni med barnets behov og forutsetninger. Konsekvensen kan være svekket læreevne, dårlig sosial fungering i samspill med andre barn og i verste fall sykdom, sier overlege Stein Førde til Dagsavisen.

What now introduced in early kindergarten and school, with konsentrasjonskrevende activities in various forms, relieving the children experiences they only get through free, physical utelek along with other children. - this may lead to you getting a development of the nervous system that is not in harmony with the child's needs and prerequisites. The consequence may be weakened læreevne, bad social fungering interacting with other children and in worst case disease, says Physician Stein førde to dagsavisen.
Translated
Overlege glad for at det endelig er kommet forskning på utelekens effekt på barna.
dagsavisen.no

Det var aldri meininga at seksåringane skulle stija stille og læra seg å lesa då ein innførte seksårsreformen i 1997. Men då norske skuleresultat ikkje umiddelbart blei betre etter innføringa, endra Kristin Clemet reforma. Bort med leik og barnehagepedagogikk, inn med lesing og gammaldags undervisning som fort nok kunne la seg testa og måla.

Lederen i Stavanger Aftenblad er like aktuell for Oslo-skolen:

It was never meininga that seksåringane should stija quiet and look himself to lesa then ein enacted seksårsreformen in 1997. But then norwegian skuleresultat not immediately got better after innføringa, changed Kristin Clemet Reforma. Away with game and barnehagepedagogikk, in with reading and gammaldags teaching that fast enough could be testa and måla. The leader in stavanger aftenblad is equally topical for Oslo School:
Translated
LEIAR: At guttane slit i norsk skule, er eit alvorleg symptom på at noko er skikkeleg galt.
aftenbladet.no