Photos
Posts
Image may contain: text
Kensin Kim Makeup & Hair posted an offer.

sᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ sᴍᴜᴀ!!!!
💄ɢᴏᴏᴅ ɴᴇᴡs😱

sᴇᴍᴘᴇɴᴀ 3 ᴄᴇʟᴇʙʀᴀᴛɪᴏɴ 🎉🎉🎉ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴏɴ sᴀʟᴇs ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ-ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ ᴋᴇɴsɪɴ ᴋɪᴍ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ...™. ᴊᴀᴅɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴇᴘᴀsᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴍᴏsɪ ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ-ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ:-
✔️ ᴘʀᴇssᴇᴅ ɢʟɪᴛᴛᴇʀ ᴇʏᴇsʜᴀᴅᴏᴡ (ʀᴍ 13 ᴇᴀᴄʜ)
✔️ᴅᴜᴏs ᴄʜʀᴏᴍᴇ ᴇʏᴇsʜᴀᴅᴏᴡ (ʀᴍ 15 ᴇᴀᴄʜ)
✔️ʙᴇᴀᴜᴛʏ sᴘᴏɴɢᴇ (ʀᴍ 18 ᴇᴀᴄʜ)
✔️ ɪɴᴠʟᴜᴅᴇ ғʟᴀsᴇ ᴇʏᴇʟᴀsʜᴇs ʙʏ ᴄɪᴋ ʟᴀsʜᴇs (ʀᴍ 6 sᴇᴛɪᴀᴘ sᴀᴛᴜ sᴀʜᴀᴊᴀ).😊👍🏻

ᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ ᴊᴏᴍᴍᴍᴍᴍᴍ ʟᴀ sʜᴏᴘᴘᴘᴘ ᴅᴀɴ, ᴠɪsɪᴛ ᴏᴜʀ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴀɢᴇ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴇᴛᴀɪʟ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅɪ ᴋᴇɴsɪɴ ᴋɪᴍ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ & ʜᴀɪʀ
ᴡʜᴀᴛᴀᴘᴘs sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪ +60105825831
*ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʀᴍᴀ ᴅᴀɴ sʏᴀʀᴀᴛ*

❤️pls share❤️

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
269 Views
Learn Melanau

Doa Kaul ( Prayer of Kaul in Melanau Mukah) #LearnMelanau ingin mengucapkan selamt menyambut pesta #KaulMukah2017. Kita doakan agar tahun ini kita sekeluarga ak...an sentiasa bahagia panjang umur dan murah rezeki. Berikut merupakan #DoaKaul versi yang terdapat di #SarawakMususemJournal. Setiap pesta kaul setiap kampung mempunyai versi doakanya tersendiri dan ini adalah salah satu daripadanya. Jadi sesiapa yang berkesempatan untuk merakam doa kaul dari kampung2 lain silah lah share disini pls SHARE,FOLLOW and LIKE. Activate caption for english subtitles

See More
Posts
Photo by: StefanThis is a melanau saying about Mepak:Yen ji tileang a tina gak aneak,Tenguan a debei keman,Tenguan yen kawak sien mepak aneak,Mepak tapak a debei nyaheak,Enda lawuih madak aneak nyaheak. Which roughly translated:A motherly love is when she is willing to kiss feed her infant during he
Learn Melanau
Description This month coincides with the month of June. Timing The Seven Sisters appear in the skies. The West Wind blows strong to arrange the stars in the sky. This marks the fourth month. EventsIt is time for the Melanau to go to the jungle/forest and begin their work for the planting season.
Learn Melanau
Description This month coincides with the month of September. Timing The sea will be very calm but there will be little fish to catch as it is the time for the fish to spawn. This month is called the month of Pegalan because this is the time when the Pegalan (North) Star is high in the sky at the
Learn Melanau
Photo by : EarthSkyDescription This month coincides with July. Timing The Seven Sisters rise high in the sky and the Three Stars appear lower in the sky. The wind is of gale force.This marks the fifth month. EventsAll farming and fishing activities ceases totally for the whole of this month as it
Learn Melanau
Bapa Kaul is raising the Seraheng. Photo by Persatuan Melanau MukahPada hari ini ingin Learn Melanau kongsikan pendapat seorang pelestari adat melanau, saudara Eduine Kusai, mengenai hala tuju Kaul Serahang Kakan dan Pesta Kaul yang diraikan sebagai acara tahunan di Mukah.Bacalah dengan teliti dan h
Learn Melanau
Photo by: Douglas ScortegagnaDescription This marks the beginning of the year and coincides with the Gregorian month of March.Timing During this month, it is windy and the rain comes down in light showers in the beginning. The wind will gradually become stronger and the sun will move northerly and t
Learn Melanau
Photo by: Douglas Scortegagna Description This month coincides with the month of April. Timing During this month, it is said all the fish will come down to the sea as the sea will turn a greenish hue which is a call from the sea to the fish that it is time for them to surface. This marks the secon
Learn Melanau
Photo by: Drew's Photo Shoots Melanau are renowned as seafarers and merchants, establishing trading routes with other ports along Sarawak's coastal areas and establishing trade with foreign empire such as majapahit and china.They are reputed as some of the finest boat-builders and craftsmen. Hence i
Learn Melanau