Photos
Posts

Tangtos aya kaadilan kanggo jalmi nu jujur. Urang kedah percanten Allah mah Maha Adil.

Kanyataan sok teu saluyu jeung harepan urang. Eta téh tong ngajadikeun urang penggas harepan.

Posts

Mun Allah nyandak anu dipikaasih ku urang. Urang kudu rido. Tangtos Allah maparin nu langkung saé.

Kacida héséna urang hormat ka jalma nu geus ngahina urang. Omat tong rék ngabales.

Tong miharep ka anu can pasti, mun embung raheut haté urang.

Nyadar kana Kakurangan Lewih Hade Tibatan agul ku kalewihan. @paribasaKolot

Heat kana me hade tibatan agul agul I. @Paribasakolot
Translated

Kikirik diparab ketan, dina nyiru diwadahan. Sirik téh pangajak sétan, hayu urang tarebihan. #Munaracahya

Saban mangsa téh geuning urang teu weléh dikukuntit pati. Bisa jadi ayeuna, isuk, atawa pagéto pati mapagkeun diri.

Tong nunda2 mun urang rek nyieun kahadean. Sabab urang teu nyaho naha isuk pageto urang masih bisa keneh bisa nyieun kahadean.

Allah maparin ujian heula sateuacan urang ngéngingkeun kabagjaan..

Kata bijak mutiara sunda updated their profile picture.
Image may contain: 1 person

Dawuhan Allah SWT : “Geura prak menta tulung (kaKami) ku jalan sabar jeung ngadu’a.” (Al-Baqarah:45)

Image may contain: flower, text and nature

énjing-énjing hayu urang papag rejeki…. mugia dinten ieu urang kénging rejeki nu halal tur barokah…

Tong loba ngarasula kana kaayaan urang atawa sirik pidik ka batur. Allah mah Maha adil.

Mun batur teu bisa, tong mikir urang gé moal bisa. Usaha masing2 jalma mah teu sarua.

Sabar téh jalan nu pangalusna. Sabab mun urang ambek-ambekan malah nambahan masalah.

Ari nu jadi kolot mah nyarek teh lain ambek tapi saking nyaahna. Sing nu jadi anak salah lengkah antukna kaduhung sagede gunung. @paribasakolot