Posts
Times News Halabga updated their cover photo.
May 31, 2015
Image may contain: text and outdoor

ولاتى جين زورترين خويندكارى خويندنى بالاى لة دة رةوة ى ولاتى خوى هةية...
بة برسانى بة روة ردة ى جين ئة لين ئةم ولاتة زورترين خويندكارى خويندكارى خويندنى بالاى لة دة رةوة ى ولاتى خوى هة ية،وة بة وتةى بة برسانى خويندنى بالاى ئة م ولاتة 1مليون و2سة دو70هةزارخويندكارى جينى لة زانكوكانى دة رةوةى ئة م ولاتة بة ردة وامى بة خويندن دة دة ن ،
تةنهالة سالى 2010زياترلة 284هةزارجينى بو خويندن سة ردانى ولاتانى دة رة ويان كردووة،ئيترسال بة سال ئةم ريزة ية بة رزبووةتةوة،
وة زوربة شيان خة رجى... ومة سرة فى خويندنيان لة ئة ستوى خويانة،هةرجةندة ئة م خويندكارانة ش كة لة دة رةوة دة خوينن بة هوى دوخى ئابوورى زيانى مالة وةيان خويان خةر جى ومة سرة فى خويان دابين دة كةن ،
هة نديك لة زانكوكانى دةرةوة ئة لين بة هوى زورى خواستى خويندكارانى جينى بو وةركرتنيان سنووربة ندى بو وة ركرتنيان كراوة،
زوربه ى خويندكارانى جينى لة زانكوكانى ئينكليزى زمان وةك ئة مريكا ،ئوستراليا،بة ريتانيا،وهةروةهاجةندولاتيكى روزئاوايى تردة خوينن.
هة رجةندةزانكوكانى ولاتانى روزئاواكة وتوونةتة زيركاريكة رى دوخى خرابى ئابوورى،بة لام بة دة ست كة وتنى وةركرتنى بارة ى خويندلة م خوينكارانة ، تارادة ية ك لة دياردة ى ئابوورى رزكاريان بووة،لة ماوةى 30سالى رابردوو630 هة زارخوينندكارى ولاتى جين كة شة هادةى ماستة رودوكتورايان بوولاتة كة يان هيناوة ،كة راونة تةوة ولاتة كةيان وخزمة ت بة هاونيشتيمانيانيان دة كةن............

See More
Image may contain: one or more people
Photos
Posts

محمدمرسي ية كةم سة روكى غة يرى سة ربازى ولاتى ميسردواى جة ندة هاسال لة لايةن خة لكة وة هة لبزيردرا..........
موحةمةد ميرسى 60 سال تة مة نية تى وخيزاندارةو خاوة نى4 مندالة،ئةولة زانكوكانى ئة مريكا لة بة شى ئة ندازيارى خويندووية تى،ئة وريبة رى حيزبى داد وئازادى بة يوة ست بة ئيخوان المسلمين ةوة لة ماوةى سالانى 2000-تا2005نوينةرى سة ربة خوى بة رلة مانى ميسربووة،خوراكرى وئاسايش ،عة دالة ت وسةركةوتن ،لة دروشمة كانى هةلبزاردنة كانى ئة وبوولة بة رانبة ركانديداكانى ترى باليوراوبوسة روكاية تى ميسربوو...........

No automatic alt text available.