FIND US
2175 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร
Bangkok, Thailand
Call +66 2 558 7924
HOURS
clock
Closed Now
BUSINESS INFO
Business Details
Parking
Parking Lot parking
Mission
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์หม่อนไหมของประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม
2. ศึกษา วิจัย ทดลอง แล...ะพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนด้านหม่อนไหม และวัสดุย้อมสี รวมทั้งวางระบบแจ้งข้อมูลล่วงหน้า
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูป นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
7. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างระบบเครือข่าย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหม่อนไหม
8. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม
9. ส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหมกับวิถีชีวิตคนไทย
See More
MORE INFO
About
"องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล"
General Information
+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่
โทรศัพท์ 054-614059 โทรสาร 054-614059 Email : qsis_nort@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ ...
โทรศัพท์ 054-613477, 054-640888 โทรสาร 054-640908 Email : qssc_pre@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
โทรศัพท์ 054-682237 โทรสาร 054-682237 Email : qssc_nan@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114097-8 โทรสาร 053-114097-8 Email : qssc_cmi@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก โทรศัพท์ 055-896634-5 โทรสาร 055-896635 Email : qssc_tak@opsmoac.go.th

+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-250589 โทรสาร 042-250589 Email : qsis_netu@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี โทรศัพท์ 042-241984 โทรสาร 042-241984 Email : qssc_udn@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย โทรศัพท์ 042-436812 โทรสาร 042-436812 Email : qssc_nki@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โทรศัพท์ 042-163076, 042-163085 โทรสาร 042-163085 Email : qssc_snk@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย โทรศัพท์ 042-801145 โทรสาร 042-801145 Email : qssc_lei@opsmoac.go.th

+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-262014 โทรสาร 043-262013 Email : qsis_cent@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611171 โทรสาร 042-611171 Email : qssc_mdh@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-255028 โทรสาร 043-255036 Email : qssc_kkm@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-569007 โทรสาร 043-569007 Email : qssc_ret@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-811599, 044-812525 โทรสาร 044-812525 Email : qssc_cpm@opsmoac.go.th

+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-214101โทรสาร 044-214101 Email : qsis_netl@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-214102-3 โทรสาร 044-214100 Email : qssc_nmk@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-511393 โทรสาร 044-511393 Email : qssc_srn@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-916659 โทรสาร 045-916659 Email : qssc_ssk@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-689008, 044-689067 โทรสาร 044-689008, 044-689067 Email : qssc_brm@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-426005 โทรสาร 045-426005 Email : qssc_ubn@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี โทรศัพท์ 036-679711-2 โทรสาร 036-679711 Email : qssc_sri@opsmoac.go.th

+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-611048 โทรสาร 077-611045 Email : qsis_sout@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-552158-9 โทรสาร 034-552158 Email : qssc_kri@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร โทรศัพท์ 077-611064, 077-611080 โทรสาร 077-611064 Email : qssc_cpn@opsmoac.go.th
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส โทรศัพท์ 073-551892-3 โทรสาร 073-551893 Email : qssc_nwt@opsmoac.go.th
See More
STORY
ค่านิยม (Core Value) = SILK
S = Social Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม
L = Leadership หมายถึง ความเป็นผู้นำ
K = Knowledge หมายถึง มีองค์ความรู้