Reviews
4.7
3 Reviews
Tell people what you think
Photos
Posts

En stor del av driften i Reinertsen Dataservice AS består i å vedlikeholde, overvåke og sikre servere på forskjellige lokasjoner. Har du/dere behov for professionell ekspertise på å holde servere oppdatert på sikkerhet, kontroll på backup rutiner og oppdateringer, så ta kontakt for avtale. Vi fører månedlige skjema med oppdatert server status og anbefalinger på tiltak for evt. utbedringer, samt tett oppfølging med kundene våre. Service/support avtale koster (avtalt pris) per kvartall, og inkluderer månedsrapportering på hardware/software status, installasjon av sikkerhetsoppdateringer, anbefalte tiltak om nødvendig m.m.

A large part of the operations in reinertsen dataservice as consists in maintaining, monitoring and securing servers at different locations. Have you / you need for professionell expertise on keeping servers updated on security, control on backup routines and updates, so contact for appointment. We lead monthly form with updated server status and recommendations on measures for possibly. Improvements, as well as closely follow-up with our customers. Service / support agreement cost (NEGOTIABLE PRICE) per kvartall, and includes månedsrapportering on hardware / Software Status, installation of sikkerhetsoppdateringer, recommended measures if necessary and more.
Translated

Har du/dere behov for integrasjon av SMS meldingstjenester i software/nettsider eller andre lette eller tyngre systemer. Ta kontakt! Jeg jobber til daglig i InteleSMS AS hvor vi har levert slike tjenester siden år 2000. Dette er også et selskap jeg selv har vært med å starte og hvor jeg har bygd mesteparten av platformen vår selv over mange år. Vi har veldig mye erfaring og kompetanse på å utvikle skreddersydde løsninger både på programvare, nettsider, databaser, API integras...joner, vasking av adresselister/nummerlister, rådgivning og kartlegging av deres behov for kommunikasjon via mobil eller mobile nettsider m.m. Dere kan også bruke Reinertsen Dataservice AS som kontakt/kontrakt punkt for å få tilgang til slike tjenester dersom det er ønskelig. InteleSMS AS leverer i dag løsninger for flere større selskaper nasjonalt og i skandinavia. Og det skal nevnes at kvalitet og stabilitet i hovedsak går foran pris. Men allikevel får dere konurransedyktige priser og dedikert ressurs for hjelp til både tekniske utfordringer og ordinær support.

See More
Do you / you need integration of sms meldingstjenester in software / websites or other easy or heavier systems. Get in touch! I work to daily in intelesms as where we have delivered such services since year 2000. This is also a company I myself have been with to start and where I have built most of our platform even over many years. We have very much experience and skills on developing tailor-made solutions both on software, websites, databases, api integrations, washing of Adresselister / Nummerlister, counselling and monitoring of their need for communication via mobile or mobile web sites m.m. you can also use reinertsen As contact / contract point to access such services if it is desirable. Intelesms as delivers today solutions for more larger companies national and in Scandinavia. And it shall be mentioned that quality and stability mainly go ahead of price. But yet you get konurransedyktige prices and dedicated resource for help to both technical challenges and ordinary support.
Translated
Posts

Reinertsen Dataservice er stolt av å være støttespiller til Kristiansand Badminton Klubb. Bli støttespiller du også: http://kbk.no/Storage/Documents/stottespiller_kbk.pdf

Reinertsen Dataservice is proud to be wingman to kristiansand badminton club. Become Wingman you too: http://kbk.no/Storage/Documents/stottespiller_kbk.pdf
Translated
kbk.no

Reinertsen Dataservice har levert dataløsning for AV Sentralen (Kristiansand Interkommunale AV Sentral) for nasjonal digital nedlasting av tv-programmer for skoler medlem av Norwaco.

Reinertsen Dataservice has delivered dataløsning for of dispatch (Kristiansand Interkommunale of central) for national digital download of tv programs for schools member of norwaco.
Translated