Photos
Reviews
5.0
7 Reviews
Tell people what you think
Gino Galea
· January 24, 2017
Il Museum certament huwa il post fejn it tfal taghna jidhlu bhala 'tfal' zghar u jigu fformati fi 'rgiel' jew 'nisa' ta' FIBRA li genwinament jhobbu u jirrispttaw lill proxxmu, dejjem fuq it taghlim t...a' Kristu. Il formazzjoni tal ' irgulija' tibda' minn gol familja, id f'id mat taghlim ta' din is socjeta tal Museum. Iva, PROSIT lis soci u l membri kollha ghad dedikazzjoni u l hin personali taghkom... ghax il frott tas servizzi gentili taghkom jitgawda tul il hajja kollha tal persuna li jkun ircieva dan it taghlim. Qed nitkellem mill esperjenzi personali inkluzi persuni vicin tieghi. Nemmen li apparti l messagg nisrani... l'irgulija', lmhabba, ir responsabbilta, l'ntegrita li jghallmuna fil Museum fil verita huma l AQWA kwalifiki li wiehed jista' qatt jkollu ghall meta jiffaccja s socjeta ta' madwaru, li tinkludi wkoll d dinja tax xoghol. Dawn il virtujiet ma' se ssibhom fuq ebda certifikat izda jibqu' dejjem kriterji fundamentali sabiex wiehed jigi fdat bl impenji responsabbli li tirrikjeda l hajja socjali, id dinja tax xoghol kif wkoll il familja nnifisha. Nifirhilkom mill qalb u nirringrazzjakhom... See More
Posts

Dan il-weekend...

ILLEJLA: fis-6.00pm nibdew tournament tad-dodge ball. Wara nkomplu l-ahhar parti tal-film ‘ Letters to God’. Il-maghzulin 2 u asperanti jiccelebraw l-Ikla tal-Ghid flimkien mas-Socji fit-8.00pm.

GHADA: quddiesa tad-9am u wara mmorru l-Belt biex insegwu l-film Malta 5D. Nigu lura ghan-12.30pm.

...

IT-TNEJN 19 ta’ MARZU: festa ta’ San Guzepp. Niltaqghu fil-hin tas-soltu.

Narawkom!

See More
Posts

Infakkru f’dawn l-attivitajiet ghal dan il-weekend...

Image may contain: one or more people and shoes
Image may contain: text
SDC Museum Ħal Għaxaq added 2 new photos.

Attvitjajiet għall-gruppi minn Preparatorja 'l fuq, għal tmiem il-ġimgħa li ġej...

Narawkom!

Attvitjajiet għall-gruppi minn Preparatorja 'l fuq, għal tmiem il-ġimgħa li ġej...

Narawkom!

Image may contain: one or more people and shoes
Image may contain: text

Illum is-Socjeta’ tal-Museum taghlaq 111 -il sena minn mindu twaqqfet minn San Gorg Preca. Nitolbu ghas-Socjeta’ u ghal iktar vokazzjonijiet!

Laqgħa għall-ġenituri u familjari tal-gruppi minn sena 5 'l fuq, lejliet id-Duluri...

Image may contain: 1 person, text

Attivita' għall-Preparatorja 1 u 2, nhar is-Sibt li ġej...

No automatic alt text available.
SDC Museum Ħal Għaxaq updated their cover photo.
Image may contain: 1 person, playing a sport, text, nature and outdoor

Dan il-weekened...

Illejla nifthu fis-6.00pm u jkollna lig tal-handball. Wara nibdew film sabih b’tema li taqbel maz-zmien tar-Randan.

Ghada niltaqghu biss ghall-quddiesa tad-9.00am. Wara ma jkollniex Museum. Wara nofsinhar il-Maghzulin u l-Asperanti jiltaqghu fl-4.00pm ghal attivita’ flimkien.

...

Narawkom!

See More

Il-kalendarju għal Marzu 2018, għall-gruppi minn Preparatorja 'l fuq...

No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, closeup
Gilbert Simiana

Bhal-lum ghoxrin sena halla din id-dinja t-tifel li seraq il-qlub ta' hafna, halliena t-tifel li dejjem kien ta' ezempju u li bis-semplicita u l-onesta tieghu ghadu jkun ta' ezempju ghal bosta.
"Alla lili ppreferieni" kienet it-twegiba ghal marda li hakmitu.
Gilbert Simiana

Dan il-weekend...

Illejla niltaqghu fis-6.00pm u jkollna toast ghall-bejgh waqt il-loghob. Wara nitolbu it-Triq tas-Salib flimkien.

Ghada filghodu niltaqghu ghall-quddiesa tad-9am u wara jkollna breakfast, loghob u laqgha fil-museum sal-11.30am

...

Fit-3.15pm niltaqghu biex immorru nilghabu futbol go ground tat-turf.

Narawkom!

See More

Infakkru li llejla ser issir laqgħa oħra għall-ġenituri ta' dawk li ser jirċievu l-Griżma tal-Isqof f'Ottubru li ġej. Il-laqgħa ser issir fiċ-Ċentru Parrokkjali (ħdejn l-għassa) u tibda fis-7.15pm. L-attendenza hija importanti.

Dan il-weekend...

Illejla niltaqghu fis-6pm u jkollna lig tal-volleyball u nitolbu flimkien il-Libsa ta' Gieh lil Marija. L-asperanti jibqghu -10pm.

Ghada niltaqghu ghall-quddiesa tad-9am u wara jkollna harga kulturali fejn ser inzuru l-Lascaris War Rooms, il-Belt Valletta. Nigu lura ghas-1.00pm.

...

Wara nofsinhar ma niltaqghux.

Narawkom!

See More

Illejla nibdew il-laqghat specjali dwar tar-Randan. Illum ser nahsbu fuq l-ewwel waqfa tat-triq tas-salib - Gesu’ kkundannat ghall-mewt.

Narawkom!

SDC Museum Ħal Għaxaq updated their cover photo.
February 13
Image may contain: one or more people, closeup and text