Reviews
5.0
5 Reviews
Tell people what you think
Mieke Huysmans
· January 12, 2018
eeuwig dankbaar voor de manier waarop ik en men kinderen mochten afscheid nemen van mijn vader, hun grootvader
Jeannot Swolfs
· January 12, 2018
Zeer professionele en serene begeleiding, vriendelijk onthaal en zeer goede opvang
Photos
Posts

Begraven of cremeren?

In de eerste plaats is het een persoonlijke keuze of uit geloofsovertuiging van de overledene. Het is droevig wanneer nabestaanden ruziën over deze kwestie. Het is aan te raden om binnen het gezin zijn keuze bespreekbaar/kenbaar te maken, ongeacht de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft iedereen het recht om zijn/haar keuze te laten vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn/haar woonplaats. Deze keuze kan door de persoon zelf... onbeperkt gewijzigd worden bij de gemeente van de woonplaats door de jaren heen. Bij overlijden dient de begrafenisondernemer een "laatste wilsbeschikking" op te vragen bij de gemeente van de woonplaats van overledene, alvorens de definitieve aangifte van overlijden.

Qua kostenplaat dient men rekening te houden met de totaliteit van een uitvaart, namelijk de uitvaartkosten, personeelskosten, drukwerken, koffietafel & (optioneel) een grafmonument. Dit in acht genomen komt men snel tot de conclusie dat een crematie gemiddeld 1.000 euro goedkoper is dan een begraving.

Wijze van begraving:
- In volle grond (minimaal 10-jarige grafrust volgens wetgever).
- concessie grond (huurkoop indien beschikbaar op begraafplaats).
- familie graf (indien beschikbaar op begraafplaats).

Wijze van crematie:
- as uitstrooiing op begraafplaats of op privé grond (na goedkeuring).
- columbarium op begraafplaats.
- urneveld op begraafplaats, begraving van as urne in een bestaand graf (na goedkeuring) of begraving van as urne in privé grond (na goedkeuring).
- thuisbewaring van de as urne.
- laten zinken van de as urne binnen de Belgisch territoriale wateren.
- as Schelde Antwerpen loodswezen.
- opsplitsing van de as.
- Nederland: bepaalde plaatsen laten as uitstrooiing vanuit luchtballon.
- Nederland: bepaalde plaatsen laten ballonverstrooiing (as in meteoballon).

See More

Hervorming van de nalatenschap vanaf 1 september 2018.

Alle akten met betrekking tot de successie die voor de hervorming van de nalatenschap zijn ondertekend, blijven van toepassing.

Vanaf de nieuwe reglementering omtrent successierechten krijgt iedereen de kans bij leven zijn/haar erfenis te verdelen in een globale erfovereenkomst, op voorwaarde dat alle (stief)kinderen mee tekenen bij het verlijden van de notariële akte. Deze globale erfovereenkomst geeft nieuwe mogelijkhed...en voor her samengestelde gezinnen.

Zo gebeurd de waardering van een onroerend goed, gelden, aandelen bij een schenking of een deling/schenking niet meer na het overlijden. Maar wel bij de ondertekening van de akte: schenking of deling/schenking, evenwel geïndexeerd met de index der consumptieprijzen tot op de dag van het overlijden. Uitzondering is voorzien wanneer de schenking of deling/schenking plaatsvindt met voorbehoud van het vruchtgebruik.

Eén van de vernieuwingen ligt de verdeling van de (natura) waarde niet meer procentueel in het aantal kinderen zoals vroeger. Maar kan de ouder over de helft vrij beschikken, de kinderen (ongeacht aantal) over de andere helft van de nalatenschap beschikken.
Dit geeft meer vrijheid voor de ouders in tegenstelling met het oude erfrecht, namelijk bedroeg de reserve 1/2 van de nalatenschap in het geval er één kind is, 2/3 bij twee kinderen en 3/4 bij drie kinderen of meer.

Volledig onterven van kinderen zal na de hervorming niet mogelijk zijn.

Giften, legaten, duo-legaten en omgekeerde duo-legaten blijven beschikbaar indien gewenst.

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij U graag naar het notariaat van uw keuze.
www.notaris.be

See More
De site van de Belgische notarissen bevat onmisbare juridische en niet-juridische info over belangrijke levensmomenten als huwen, samenwonen, scheiden, ondernemen, erven, schenken, (ver)kopen en huren.
notaris.be

Wat is Thanatopraxie?

Thanatopraxie wordt in de volksmond ook wel balseming genoemd, en is een wetenschappelijke praktijk ten diensten van de familie en hun overledene.
Door injectie van bewaarvloeistoffen is een perfecte hygiëne van het lichaam verzekerd. Thanatopraxie geeft de overledene een natuurlijke en vredige uitstraling.
Bij een ongeval is het de taak van de thanatopractor om het natuurlijke uitzicht te herstellen.

...

Waarom hiervoor kiezen?

Uitzicht.
Een behandeld lichaam is vrij van lijkvlekken en heeft opnieuw een normale huidskleur.

Hygiëne.
Het besmettingsgevaar wordt geminimaliseerd, als het ware zelfs uitgeschakeld.

Conservering.
De ontbinding wordt uitgesteld, wat een opbaring thuis of in een funerarium zonder koeling mogelijk maakt.
Thanatopraxie kan uitgevoerd worden op lichamen die gerepatrieerd zullen worden, maar eveneens op lichamen die in een funerarium of bij de mensen thuis worden opgebaard.

Respect en overleg.

De thanatopractor zal in overleg en volgens de wensen van de familie de laatste hygiënische zorgen en het aankleden van de overledene verrichten. Zodat bij begroetingen de nabestaanden het vertrouwd beeld terugvinden in alle sereniteit.

See More

Beste wensen voor 2018

Image may contain: 1 person