Posts

Have you seen the "Armenian Literature in the Digital Age" section in the latest newsletter of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America?
Help the project with your perspective on the future of the Armenian digital content by taking the short survey.
https://docs.google.com/…/1ginAiFxzGlDO18pwuvAYSNz…/viewform

Let us hold the holy Mother-of-God and all the saints as intercessors with the Father in Heaven, that He may be pleased to have mercy and compassion on us, His creatures, and save us. Almighty Lord, our God, save us and have mercy on us. Amen.
us1.campaign-archive1.com

Would you like to discover Armenia’s landscape by listening to Raffi on your commute, or enjoy your tea with Tolstoy's aristocracy?
Take the survey now and get exclusive access to thousands of audiobooks from world literature, classic and new.

Ցանկանո՞ւմ եք բացահայտել Հայաստանի բնապատկերներն ունկնդրելով Րաֆֆիին, կամ վայելել ձեր թեյը Տոլստոյի նկարագրած ռուս իշխանավորների ընկերակցությամբ:
Մասնակցեք հարցմանը եւ ստացեք դասական, նոր եւ համաշխարհային գրականության հազարավոր ձայնագր...քերից օգտվելու բացառիկ իրավունք:

See More
Լեզուի Ընտրութիւն
docs.google.com
Photos
Posts

Ո՞ր գիրքերը Համաշխարհային և Հայ գրականութենէն պիտի ուզէիք ունկնդրել ձեր սմարտֆոնի և համակարգչի միջոցաւ:
Միացէք այլ մասնակիցներու և յայտնեցէք ձեր կարծիքը պատասխանելով այս հարցարանին:
Շնորհակալութիւն:

https://docs.google.com/…/1ginAiFxzGlDO18pwuvAYSNz…/viewform

Լեզուի Ընտրութիւն
docs.google.com
No automatic alt text available.
Գրքամոլ

Աուդիոգրքերի / Ի-գրքերի աճը հնարավորություն է տվել, որ մեր աչքերի և մատների առաջ ունենանք հայկական և համաշխարհային գրականությունը: Այժմ կարող ենք ակնկալել մեր ն...ախասիրած բոլոր գրքերը ներբեռնել եւ տեսնել սմարտֆոնի, պլանշետի կամ համակարգչի համար ստեղծված հատուկ ծրագրի միջոցով:
Խնդրում ենք, որ մի րոպե տրամադրելով մասնակցեք այս կարևոր հարցաշարին, որը մեզ կառաջնորդի ստեղծել հայ ու համաշխարհային գրականության ընթերցման հարթակ: Այս հարցաշարին պատասխանելը ձեզնից 5 րոպեից ավել չի խլի:
Համոզված եղեք որ ձեր ուղարկած պատասխանները և ձեր ինքնությունը չեն հրապարակվելու:

See More

Thank you all for your participation - survey results are very promising!
If you haven't taken the survey yet, please take a moment (3 minutes!) to tell us how and what do you like to see on this platform for your favorite Armenian content?

Լեզուի Ընտրութիւն
docs.google.com

Շնորհակալութիւն Ձայնային Գրադարանի հարցախոյզի մասնակցողներուն, որոնց թիւը առաջին օրուան համաձայն աչքառու էր:

Կը խնդրենք նոյն եռանդով շարունակէք քաջալերել աւելի մեծ մասսայի հասանելի դարձնելու ձեր միջոցներով՝ ել-նամակ (e-mail), դիմատետր (facebook)... եւ այլն:

Լեզուի Ընտրութիւն
docs.google.com

The rise of Audiobooks/eBooks has created the possibility of bringing Armenian and world literature to our fingertips. It is now reasonable to expect that soon all your favorite titles will be delivered to you through thoughtfully designed apps on your smartphone, tablet, or computer.

You are invited to take part in an important survey that will guide our efforts towards delivering a widely acceptable and reliable social reading platform for both Armenian and world literature. The survey should take no longer than five minutes to complete. Be assured that the responses you provide and your identity will remain anonymous.

Լեզուի Ընտրութիւն
docs.google.com

Write My Language V1.3 for Firefox 5 is just approved!
More features are on the way!
You can bring in your participation through raising suggestions on this page. What do you think is needed to make Write My Language better serve your needs?

Write My Language is a Firefox addon that converts a phonetic substitute into the desired script. Unlike the existing mechanisms, this unprecedented technique relies on an algorithm that accepts a Latin letter or a combination of them and produces the phonetic counterpart in the desired language(cur
addons.mozilla.org

Արդէն Write My Language -ը կարելի է օգտագործել Firefox 5-ով: Տեղադրելու համար հետեւեցէք այս էջին:

technoLinguistics! - Software development in the pursuit of cultivating the use of languages in electronic communication.
technolinguistics.org

News News...
Write some Armenian just by spelling the words!
Write My Language V1.2.1 for Firefox 4 is just released after a sucessfull full-review by the Mozilla Addons group!
Click the link below to download it on your Firefox 4.

Write My Language is a Firefox addon that converts a phonetic substitute into the desired script. Unlike the existing mechanisms, this unprecedented technique relies on an algorithm that accepts a Latin letter or a combination of them and produces the phonetic counterpart in the desired language(cur
addons.mozilla.org

If you already installed WML, using Firefox go to "Tools --> Add-ons" and and click on "Find Updates" button. This will show you the latest version of Write My Language (1.1.3). Install Updates will synchronize your browser with our latest. Attention, due to the requirements of Firefox we changed the default Shortcut for the Writer to ALT + Shift, which you still can change back to CTRL + SHIFT from the General Tab.

Congratulations! Write My Language is no longer an experimental addon and is now officially supported by Mozilla Firefox. This achievement belongs to our users' continued support and encouragement. technoLinguistics thanks you.

Here is the final Video Guide detailing the customization options available to users.
This tour will complete your familiarization with the Write My Language addon.
Customize your keyboard and Write Armenian in your way.

Learn how to define and modify pattern definitions for the letters of a language. Also learn to add bundles for irregular combinations of sounds, and match them with the needed patterns.
youtube.com

Using this link download the latest version of WML. Version 1.1.3 has passed the regression test on the latest of Firefox 3.6. The addon is a strong candidate for passing the experimental phase, we need more people to download and review it.
Write your words in Armenian with WML.

Customize Firefox, Thunderbird, and other Mozilla products with thousands of free extensions and themes.
addons.mozilla.org

Write My Language now works on the latest of Firefox 3.6

For better results, avoid using Firefox 3.6 until a reliable version is available. Write My Language is tested on Firefox 3.5.* (e.g. 3.5.7)

Here is the second video guide that shows you how to set the keyboard shortcut to call the Writer, change the default language and set the Options Menu timer. With these preferences set you will have a personalized version of the Write My Language add-on that can be used anywhere on the web. The final video guide will show you how to set your letter combinations so stay tuned!

Writer is the editor that will accept your phonetic patterns typed on the Latin keyboard and transform them into their matching characters of the target language. Through this video tutorial you'll be ...
youtube.com