Posts

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 310 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ...

Continue Reading

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ...
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dtn.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

See More
Reviews
4.5
2 Reviews
Tell people what you think
Photos
Videos
Posts