Posts
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Thomas Adelskov

Ekstra penge til rengøring hos ældre og flere pleje- og aflastningspladser i Odsherred.

Odsherred Kommune er, i forlængelse af finansloven for 2018, tildelt eks...tra 4,2 millioner kroner til ældreområdet. Samarbejdspartierne i Odsherred byråd har drøftet mulighederne for at øge service indenfor kommunens ældreområde for midlerne.
Samarbejdspartierne; Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti er enige om at de ekstra penge skal anvendes til øget rengøring hos visiterede borgere i eget hjem og ekstra plejehjems- og aflastningspladser. Partierne er enige om, at der fra maj 2018 indføres rengøring hver 14. dag, mod i dag hver 3. uge, for visiterede borgere i ældreplejen. Partierne er enige om at tilbyde visiterede ældre en fritvalgsmodel, hvor visiterede borgere i stedet kan vælge dobbelt rengøring hver 3. uge.
Partierne er enige om at anvende midler til at øge antallet af aflastnings- og plejehjemspladser i kommunen. Social og Forebyggelsesudvalget får til opgave at finde en model med omrokering og bedre kapacitetsudnyttelse af plejehjem og plejeboliger således at antallet af plejehjemspladser og aflastningspladser forøges.

De 4,2 millioner kroner fordeles således:
Der afsættes 1,7 millioner kroner til ekstra rengøring.
Der afsættes 2,5 Millioner kroner til ekstra plejehjems- og aflastningspladser.

Sagen og tillægsbevillingen drøftes og behandles af fagudvalg og byråd på møder i marts måned.


Samarbejdspartierne, Odsherred Byråd 2018
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Odsherredlisten, Socialistisk Folkeparti

See More

Tankevækkende!
Hvis Regeringen havde valgt at sende pengene ud via bloktilskud til kommunerne ville Odsherred Kommunes andel være på 30 millioner kroner ekstra til velfærd !

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at indføre et nyt skattefradrag for de lavest lønnede danskere samt et pensionsfradrag, som skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension.
b.dk
Photos
Posts
Image may contain: one or more people
Socialdemokratiet i Odsherred

Her kan I læse Konstitueringsaftalen der blev indgået i Odsherred på valgnatten d. 21/11 17

Konstitueringsaftale for Odsherred byråd 2018-22 mellem Socialdemok...ratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk folkeparti, Enhedslisten, Odsherred Listen
Økonomi og samarbejde i byrådet
Partierne er enige om i fællesskab at sikre en den kommunal økonomi er i balance. Partierne er enige om at fortsætte arbejdet for at frigøre økonomiske ressourcer fra administration og bureaukrati til den nære velfærd. Partierne er ligeledes enige om at arbejde for at et bredt samarbejdende byråd kan samles om de større vigtige beslutninger for kommunen.

Erhvervspolitik
Partierne er enige om at byrådet i perioden skal have et skarpt fokus på at øge dialogen og virksomhedernes tillid til og samarbejde med kommunen. Partierne er derfor enige om at prioriterer understøttelsen af det lokale erhvervsliv i indkøbs- og udbudspolitikken og via en aktiv understøttelse af nye iværksættere.
Partierne er enige om at sikre korte sagsbehandlingstider i bygge og miljøsager. Det er en selvstændig prioritet, at ligge under sagsbehandlingstiderne, opsat af regeringen og KL.
Ved udbud af opgaver og indkøb skal kommunen forud være i tæt dialog med det lokale erhvervsliv om formen og indholdet. Kvalitet skal vægtes højt, ligesom miljøfaktorer og økologi skal have en afgørende rolle i vægtningen på udbuddet. Det er et selvstændigt mål at vi i Odsherred har et højt vægtet forbrug af økologiske og lokalt producerede fødevarer.
Partierne er enige om at kommunen fortsat skal understøtte Nordisk Center for Lokale fødevarer og Geopark Odsherred.

Bosætning
Partierne er enige om at øge bosætningen i kommunen ved at udstykke relevante arealer og indgå i relevante samarbejder med investorer om mulige bolig- og byudviklingsprojekter samt ældre kollektiver og bofællesskaber.
Partierne er enige om at gode folkeskoler og gode dagtilbud er forudsætning for bosætning. Derfor ønsker partierne fortsat en god geografisk spredning af skole og dagtilbud i kommunen.
Partierne er enige om at såvel stærke og aktive lokalsamfund, et rigt forenings- og kulturliv er væsentlige faktorer der gør Odsherred attraktiv som bosætningskommune.
Partierne er enige om at der oprettes et lokalforumsudvalg under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (et §17 stk. 4 – udvalg) der, med repræsentanter for lokalsamfundene skal være et fælles dialogforum mellem byråd og lokalsamfundene samt have til opgave at understøtte aktiviteter og lokalsamfundenes fortsatte udvikling.
Partierne er enige om at etablere et foreningssamråd, der har til opgave at styrke dialogen mellem byrådet og det aktive foreningsliv.
Partierne er enige om at genoptage arbejdet med arkitekturpolitik for Odsherred Kommune.
Et væsentligt aktiv for bosætning er etablering af stærke kulturtilbud. Odsherred kommune er p.t. i et godt og tæt samarbejde med en række fonde om etablering af ny teatersal ved Odsherred Teater. Der er p.t. givet fondstilsagn om 25 millioner kroner. Partierne er enige om at yde et kommunalt bidrag til projektet på 10 millioner kroner.
Forenings og kultur arbejdet er et stærkt aktiv for Odsherred og en væsentlig del af vores fælles identitet. Partierne er enige om at styrke foreninger og brugeres engagement omkring de kommunale institutioner og haller, bl.a. via brugerråd.

Ældre og Sårbare
Odsherred er en af de kommuner der har flest ældre medborgere. Seniorerne er et stort aktiv for såvel kommunens økonomi som forenings- og kulturlivet i kommunen. I byrådsperioden er partierne enige om at have stærkt fokus på gruppen af ældre og sårbare borgere. I første omgang er partierne enige om at:
Odsherred skal være Demensvenlig Kommune. At kommunen i 2018 skal udarbejde en demensstrategi. At partierne vil fastholde 8,5 millioner kroner fra værdighedsmilliarden på ældreområdet ved, fra 2019 at tilbyde rengøring hos visiterede borgere hver anden, fremfor hver tredje uge. At der afsættes midler til efter-og videreuddannelse af medarbejderne. At der afsættes midler til demensstrategien og at der afsættes midler til de flere plejekrævende borgere vi forventer i de kommende år.
Partierne er enige om at en stigende efterspørgsel efter plejepladser til ældreplejekrævende borgere kræver en nærmere analyse af behov og efterspørgsel med henblik på at etablere nye plejehjemspladser i byrådsperioden.
Byrådet har besluttet at de eksisterende aktivitetshuse under socialpsykiatrien samles på et Aktivitets- og værested i kommunen. Partierne er enige om at dette forudsætter at der fortsat er en varmestue/værested i de nuværende værestedsbyer, gerne i et samarbejde med de frivillige humanitære organisationer. Partierne er enige om at inddrage brugerne i dette arbejde
Partierne er enige om at fremtidige anlægs og byggeprojekter skal screenes med henblik på at sikre maksimal tilgængelighed for handicappede borgere.

Miljø, klima og det rekreative
Partierne er enige om at Odsherred Kommune skal være en grøn kommune. Rekreative områder skal sikres og bevares i et samarbejde mellem kommune og lodsejere.
Kommunen skal udbygge stier og cykelstier til såvel skoleveje som rekreative formål.
Kommunen skal understøtte borgere og virksomheder i grøn omstilling og understøtte tilbud til landbruget i omstilling til økologi og bæredygtig drift.
Børn og unge
Partierne er enige om at børns udbytte af deres skolegang skal øges. De faglige resultater i folkeskolen skal løftes. Partierne er enige om, at der åbnes drøftelser med skoler, forældre, pædagoger og lærerforeningen om indsatser der kan løfte det faglige niveau hos kommunens børn og unge.
Partierne skal i fællesskab være enige om rammerne for en eventuel ny skolestruktur ovenpå den igangværende høringsfase.
Partierne er enige om at fastholde beslutningen om at der årligt afsættes minimum 12 millioner kroner til at skabe moderne læringsmiljøer på folkeskolerne.
Partierne er enige om at den tidlig indsats overfor udsatte børn skal styrkes i kommunens dagtilbud. Partierne er ligeledes enige om at sætte fokus på det gode børneliv og mangfoldigheden blandt kommunens daginstitutioner.
Partierne er enige om, at der skal iværksættes initiativer der dæmmer op for kriminaliteten og for stigningen af sager med hash og stoffer blandt unge. Samarbejde med politi og kommune skal intensiveres.

Derudover er partierne enige om:
- at det skal være muligt for borgere eller deres pårørende at fravælge fødevarer der er uforeneligt med deres livsstil, religion eller etik.
-
- At gruppeformændene for konstitueringspartierne mødes en gang om måneden til drøftelse af konstitueringen og øvrige fælles anliggender.

Konstituering:
Partierne er enige om at besætte udvalgsformandsposterne på følgende måde:
Borgmester og formand for økonomiudvalget: Socialdemokratiet
1. viceborgmester : Radikale Venstre
2. viceborgmester: Venstre
Social- og Forebyggelsesudvalg: (formand) SF, (næstformand) Socialdemokratiet
Børne- og uddannelsesudvalg: (formand), Socialdemokratiet (næstformand) (X)
Miljø og klimaudvalg: (formand), DF, (næstformand) , socialdemokratiet
Kultur, fritid og folkeoplysningsudvalg. (formand), Socialdemokratiet, (næstformand) X
Enhedslisten besætter en post i Miljø- og klimaudvalget og i Børne og uddannelsesudvalget.
Odsherred Listen besætter en udvalgspost i Social og forebyggelsesudvalget og i Kultur og Folkeoplysningsudvalget
Radikale Venstre besætter en post i Børne og Uddannelsesudvalget.
Dansk Folkeparti besætter en post i Kultur og folkeoplysningsudvalget

Økonomiudvalget sammensættes således:

Posten som formand for Odsherred Forsyning. Socialdemokratiet

Partierne mødes forud for det konstituerende møde i byrådet og drøfter dagsordenen for det konstituerende møde og fordelingen af de øvrige poster der besættes på mødet som ikke er aftalt ved denne konstitueringsaftale.

Enhedslisten er ikke en del af den politiske konstitueringsaftale, men er enig i den del af aftalen der omhandler udvalgskonstitueringen.

See More
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Thomas Adelskov added 2 new photos.

Onsdag aften er en travl TV-aften. Klokken 20.20 er jeg live i TV2 News i studiet om kommunalvalgets temaer. Klokken 21.55 er jeg i DR1 direkte valgudsendelse om ældreplejen, der sendes fra plejecentret Bakkegården i Hørve 😃

Det kan jeg klart anbefale

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
2,380 Views
2,380 Views
Socialdemokratiet i Odsherred

Husk at stemme til kommunalvalget d. 21. november og gerne på en af de stærke Socialdemokratiske kandidater 🌹🌹🌹

Jeg har haft et hyggeligt besøg af TVøst og tre helt unge vælgere. Du kan se indslaget her

I vores serie om de tre unge førstegangsvælgere Yousef, Julie og Nadja går turen i dag til Odsherred. Her skal de møde borgmester Thomas Adelskov, der fortæller om et meget alsidigt job.
tveast.dk
No automatic alt text available.
Thomas Adelskov

I valgkampen sætter partierne fokus på de ting vi gerne vil forbedre. Debatten kommer derfor ofte til at handle om det der ikke virker. TV2 har lavet en analyse... over kommunernes fremgang siden 2013. Der ligger Odsherred på en 15. plads. Selvfølgelig er der meget vi kan gøre bedre og skal udvikle, men en 15 plads ud af 98 kommuner? Det er trods alt ikke så dårligt 😃

See More
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Thomas Adelskov
3,316 Views
3,316 Views
Thomas Adelskov is feeling excited.

S og DF foreslår penge til rengøring hos de ældre, demens og plejekrævende ældre.

I 2019 slipper kommunerne for regeringens stramme greb om værdighedsmilliarden... og kommunen kan selv bestemme hvad pengene skal bruges til. I Odsherred er der tale om 8,5 millioner kroner, som fra 2016-2018 har været reguleret med godkendelse af staten. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti foreslår nu, at de 8,5 millioner kroner bruges inden for fire konkrete områder af ældreplejen, når kommunen fra 2019 selv kan disponere over pengene.

De fire konkrete forslag er:
• Rengøring i eget hjem øges til hver 14. dag fremfor hver 3. uge i dag.
• Demens indsats
• Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
• Flere plejekrævende ældre

Fra 2019 får kommunerne fordelt midlerne fra Folketingets Værdighedsmilliard ud på bloktilskuddet. Det betyder i praksis, at kommunerne ikke længere skal have ministeriets godkendelse af fordelingen af pengene, ligesom byrådet frit kan disponere midlerne. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti foreslår allerede nu, at pengene forbliver på ældreområdet.
Kommunen tilbyder i dag rengøring i private hjem hver 3. uge. Det ønsker partierne at øge til rengøring hver 14. dag, men er også indstillet på en fritvalgsmodel, hvor den ældre i stedet kan vælge dobbelt rengøring hver 3. uge.
Stadig flere borgere rammes af demens. Det påvirker selvfølgelig den enkelte borger, men i høj grad også ægtefælle og andre pårørende. Partierne er enige om at der skal afsættes en pulje penge til såvel hjælpemidler som konkrete indsatser for demente og pårørende.
Med et stigende antal demente, flere kronikere og borgere der tidligt hjemvises fra sygehusene, stilles der stadig større krav til medarbejderne i pleje og omsorg. Derfor er partierne parat til at etablere en uddannelses- og opkvalificeringspulje til medarbejderne indenfor pleje- og omsorgsområdet.
Odsherred Kommune er en af de kommuner i landet med flest ældre pr. indbygger. Mange ældre har et godt og sundt seniorliv, men flere og flere oplever at måtte have støtte og hjælp. Derfor vil partierne afsætte en del af de 8,5 millioner kroner til at kunne imødekomme behovene hos de flere plejekrævende borgere.

See More

Jeg har haft et hyggeligt besøg af TVøst og tre helt unge vælgere. Du kan se indslaget her

I vores serie om de tre unge førstegangsvælgere Yousef, Julie og Nadja går turen i dag til Odsherred. Her skal de møde borgmester Thomas Adelskov, der fortæller om et meget alsidigt job.
tveast.dk
Image may contain: one or more people and text
Socialdemokratiet i Odsherred is with Majbritt Brander.

Et stærkt Socialdemokratisk hold, der stiller sig til rådig til kommunalvalget d. 21. november 🌹🌹🌹

Sjovt nok er jeg helt enig ☺️

Odsherred spinger fremad i TV2’s barometer over vækst, økonomi og sundhed. Plads nummer 15 og bedst i hele Region Sjælland. Vi er stolte over vores kommune, vores resultater og vores borgmester Thomas Adelskov 👍🏻

TV 2 har efter rådgivning fra en række eksperter og organisationer indsamlet en 30 nøgletal, der til sammen giver et overblik over tilstanden i din kommu
nyheder.tv2.dk
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: one or more people, tree and outdoor
Image may contain: 1 person, food
Thomas Adelskov added 3 new photos.

Så er Socialdemokratiet i Odsherred i gang med vores pølsemix-kampagne. De næste uger kan du møde os i hverdagene med pølsevogn og Socialdemokratisk pølseret, produceret på lokale råvarer😃

Om igen Venstre.
Selvfølgelig betyder det noget for velfærden i kommunerne, om penge bruges til skattelettelser eller til ældrepleje, skoler og daginstitutioner....

Thomas Adelskov updated their profile picture.
Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup
Thomas Adelskov updated their cover photo.
Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup

Vi må altså være mere imødekommende i Odsherred Byråd og ikke sige nej til 32 nye boliger i Rørvig. Det ser hverken farligt ud, eller meget anderledes end andre boligtyper i kommunen. Lad os nu komme i dialog med de mulige købere og naboerne. Selvfølgelig skal vi kunne finde en løsning!

Et flertal i miljø- og klimaudvalget afviste forleden et forslag fra Foreningen for Transcendental Meditation (TM) om at få lov til at bygge 32 boliger ved Søndervangsvej i Rørvig, Men Socialdemokratiet med borgmester Thomas Adelskov (S) i spidsen stiller sig uforstående over for flertallets beslutn...
sn.dk
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 1 person, text
Socialdemokratiet i Odsherred added 2 new photosfeeling optimistic with Thomas Adelskov and 10 others.

Et stærkt fællesskab af 19 Socialdemokratiske byrådskandidater mødes i aften for at lægge første hånd på den snarlige valgkamp 💪🏻🌹😊