Photos
Reviews
4 Reviews
Tell people what you think
Posts
Image may contain: text
Krajevna skupnost Planina pod Golico

Izdelava venčkov v prostorih KS Planina pod Golico bo 29.11.2017. Vabljeni!

Image may contain: 2 people, text
Občinska knjižnica Jesenice

Jutri v knjižnici... Vabljeni!

Tomorrow at the library... Welcome!
Translated
Posts
Image may contain: cloud, sky, mountain, outdoor and nature
Geografija Slovenije added a new photo to the album: Hribi, gore, planote — with Jan Strmole at Golica.

Zahodne Karavanke ležijo na skrajnem severozahodnem robu Slovenije in imajo visokogorski značaj. Potekajo od tromeje na Peči (1510 m) na zahodu do Jezerskega vr...ha (1218 m) na vzhodu, kjer se nadaljujejo na avstrijski strani. Do najvišjega vrha Karavank Stola (2236 m), se gorovje v obliki enotnega gorskega grebena hitro dvigne iz Zgornjesavske doline v višine do 2000 m. Proti vzhodu zasledimo dve vzporedni pogorji, ki sta preko prečnih hrbtov in grebenov povezani s Kamniško-Savinjskimi Alpami. Nekateri izmed vrhov Zahodnih Karavank so Kepa (2143 m), Dovška Baba (1892 m), Golica (1835 m), Košuta (2133 m), Vrtača (2180 m), Stol (2236 m) idr. Večino površja sestavljajo karbonatne kamnine, tako so najvišji deli gorovja iz apnenca. Silikatne kamnine so značilne za nižje in bolj uravnane dele površja. So druga najbolj strma pokrajina za Julijskimi Alpami, skoraj tri četrtine površja imajo večji naklon od 20°, le desetina pa manj kot 12°. Količina padavin je precejšnja in se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu, nad Dolino na zahodu pade 1900 mm, Jezersko na vzhodu pa prejme 1747 mm padavin. Dve tretjini površja prekriva gozd. Poseljena območja se nahajajo predvsem ob vznožju gora ter v nekaterih ozkih dolinah. Zahodne Karavanke predstavljajo slikovito ločnico v pokrajini ter pomembno prometno oviro. Na njihovem območju so trije gorski prelazi, in sicer Korensko sedlo (1073 m) na skrajnem zahodu, Ljubelj (1369 m) v osrednjem delu in Jezerski vrh (1218 m) na vzhodu, ki omogočajo medsebojne stike in sodelovanje ljudi na obeh straneh pogorja.

Na sliki pogled z Dovške Babe (1892 m) proti zasneženi Golici (1835 m). Golica pripada grebenu Zahodnih Karavank, dviguje se severno od Jesenic. Je travnat vrh, ki je poznan predvsem po rastišču gorskih narcis, ki se razcvetijo v maju in juniju na njegovih južnih pobočjih. V preteklosti je k bujni rasti narcis največ prispevala tradicionalna pozna košnja po 20. juniju ter gnojenje z domačimi naravnimi gnojili. Košnjo rovtov (domačini tako pravijo gorskim travnikom) so v današnjem času opustili, travniki se zaraščajo ali pa so jih spremenili v pašnike, in jih sedaj gnojijo z umetnimi gnojili. Posledično je na teh območjih narcis vse manj. Ime planine nosi slavo tudi po Avsenikovi polki Na Golici.

Foto: Jan Strmole
Besedilo: Mišel Podgorski
#geoslo
www.geografijaslo.com

See More
Western Karawanks lie on the far northwest edge of Slovenia and have a grained character. Are (1510 M) in the west to the lake peak (1218 M) in the east, where they continue on the Austrian side. To the highest peak of the karavanke chair (2236 M), the mountains mountains are rapidly raised from the zgornjesavske valley in a height of up to 2000 M. There are two parallel centre to the east, which are connected to the kamnik-Savinjskimi Alps. Some of the peaks of western karavanke are a snowball (2143 M), dovška baba (1892 M), Golica (1835 M), Elk (2133 M), Sinkhole (2180 M), Chair (2236 M), etc. Most of the surface consists of carbonate rocks, thus the highest parts of limestone limestone. Siliceous Rock is characteristic of lower and more controlled surface areas. Are Alps Alps Alps Alps Alps Alps Alps Alps Alps Alps Alps inclination inclination inclination inclination inclination inclination quantity quantity quantity quantity quantity quantity quantity quantity quantity valley. Mm, the lake in the east receives 1747 mm. Two-thirds of the surface covers the forest. Populated areas are mainly located at the foot of the mountain and in some narrow valleys. Western karawanks represent a picturesque divide in the landscape and an important transport barrier. In their area there are three mountain passes, namely the root saddle (1073 M) to the far west, Ljubelj (1369 M) in the central part and lake vrh (1218 M) in the east, allowing mutual and cooperation People on both sides of the. In the picture view with dovške babe (1892 M) against snow golici (1835 M). Golica belongs to the west karavanke reef, rising north of jesenic. Is is a village in the. Region of.. In the past, the flaming growth growth contribute knows reap reap reap reap reap reap. Mowing Rovtov (locals so mountain) have been abandoned in this day, the meadows are zaraščajo or they have turned them into pastures, and now grew them with artificial fertilisers. As a result, there are fewer narcissist in these areas. The name of the mountain bears the glory even after the avsenikovi regiments on golici. Photo: Jan strmole Text: mišel podgorsky #geoslo www.geografijaslo.com
Translated
Image may contain: text
Kmetija Smolej

Na kmetiji imamo delavnice , lepo vabljeni;)

On the farm we have workshops, nice invited ;)
Translated
Občinska knjižnica Jesenice

20. november je dan Slovenskih splošnih knjižnic.Ta praznik bomo praznovali kar nekaj dni. Če že dolgo odlašate z vpisom v knjižnico, je PONEDELJEK, 20. novembe...r, pravi dan. Zakaj?
Ker je dan brez članarine. To pomeni, da bomo vsem novo vpisanim članom članarino podarili.
Povejte naprej! Delite! Se vidimo v knjižnici!

See More
DEC2
Sat 8:00 PM UTC+01Gledališče Toneta Čufarja JeseniceJesenice, Slovenia
40 people interested
Društvo za razvoj turizma Jesenice

V ponedeljek, 20. 11. 2017 ob 17 uri bo v prostorih Društva upokojencev Jesenice, Pod Gozdom 13, Jesenice predavanje z naslovom

DOŽIVETJA NA MEDNARODNI VESOLJSK...I POSTAJI

Stane Arh nam bo predstavil življenje in delo astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji. Na njej žive astronavti že 17 let. V breztežnem stanju se morajo prilagoditi na drugačne razmere: drugače se prehranjevati, se drugače gibati, drugače spati, se drugače umivati in tudi drugače opravljati potrebo. Pri njih "dan" traja le 1,5 ure, tako imajo v 24 urah kar 18 sončnih vzhodov.
Vabljeni. Povabite na predavanje še prijatelje.

See More
Image may contain: text
Krajevna skupnost Planina pod Golico

Izdelava venčkov v prostorih KS Planina pod Golico bo 29.11.2017. Vabljeni!

Image may contain: text
Krajevna skupnost Planina pod Golico

28.11.2017 delavnica Izdelava mazila za prehladna obolenja. Vabljeni!

TIC JESENICE updated their cover photo.
Image may contain: sky, cloud, mountain, nature and outdoor
Image may contain: one or more people and text
Curling Klub Jesenice

Curling klub Jesenice tudi letos organizira Noč dobrodelnega curlinga. Pri organizaciji sta se nam pridružila Zavod za šport Jesenice in hokejska ekipa Ruševci.... V Veselem Decembru bomo tudi letos zbirali sredstva za socialno ogrožene otroke ene izmed Jeseniških oosnovnih šol.

Vse podrobnosti so razvidne iz priloženega vabila.

Iskreno bomo veseli vsakega od vas. Zato se ne obotavljajte, pridite in videli boste, da gre za izjemno zanimiv šport.

See More
Image may contain: 1 person, text
Mladinski Center Jesenice

Starši mlajših otrok – vprašanje za vas: Imate kdaj občutek, da vaš otrok joka na različne načine, odvisno od situacije in občutkov, zaradi katerih joka? Ali ve...ste, da vam razločevanje joka lahko pomaga pri tem, da otroka pomirite in tudi umirite takrat, ko se vam zdi, da z jokom 'pretirava'?

Če želite izvedeti več, pridite na ponedeljkov KLEPET O VZGOJI OTROK z Zinko Ručigaj.
Vaš otrok lahko počaka v prijetnem varstvu skupaj z drugimi otroci

Več na www.mc-jesenice.si

See More