Tomboy Kute is on Facebook.
To connect with Tomboy, sign up for Facebook today.
Education
Current City and Hometown
About Tomboy
  • *Nothing...
    *Cười là để nước mắt không phải rơi. :D
Favorite Quotes
  • đôi lúc người ta dựng lên rào chắn, không phải để giữ người khác đứng bên ngoài, mà là để xem ai đủ quan tâm để phá bỏ chúng? (Bananna)

Favorites