Tran Quang Lam (Bố của Kem) is on Facebook.
To connect with Tran, sign up for Facebook today.
Education
Current City and Hometown
About Tran
  • Là kỹ sư, hoạt động trên mọi lĩnh vực của ngành xây dựng và mọi lĩnh vực của đời sống. Ưu điểm lớn nhất: Ham học hỏi và học nhanh. Khuyết điểm: nhiều quá nên không kể được. Hiện chưa có người yêu, tất nhiên là chưa có vợ. Nếu có thay đổi sẽ đính chính lại sau.
Favorite Quotes
  • No favorite quotes to show

Favorites