Posts

สถานการณ์น้ำวันที่ 21 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 20 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Videos
การบริหารจัดน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าโครงการชลประทานอุทัยธานี
6
1
Photos
Posts

สถานการณ์น้ำวันที่ 19 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 18 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 17 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 16 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 15 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 14 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 13 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 12 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 11 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 10 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

สถานการณ์น้ำวันที่ 9 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

โครงการชลประทานอุทัยธานี จัดประชุมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายฐกร การญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี มอบหมายให้นายพลัฎฐ์ ปาจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่การบริหารจัดน้ำโซนที่ 3 และโซนที่ 4 ของเขื่อนวังร่มเกล้า ได้แก่พื้นที่ตำบลเนินศาลา ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว และตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกองค์การบริการส่วนตำบลต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของกรมชลประทานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และแนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งที่ใช้น้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้า ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุทัยธานี

สถานการณ์น้ำวันที่ 8 มีนาคม 2561

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

โครงการชลประทานอุทัยธานี ร่วมประชุม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เขื่อนวังร่มเกล้า เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการชองประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์